وه چه افراشته شد، در دو جهان پرچم عشق!وه چه افراشته شد، در دو جهان پرچم عشق!‏بی نصیب آن کس که او را، رَه بر این پیمانه نیست‏‏بی نصیب آن کس که او را، رَه بر این پیمانه نیست‏‏من جان نمی‌دهم، مگر اندر هوای دوست‏‏من جان نمی‌دهم، مگر اندر هوای دوست‏دیدار یار حاصل سر نهان ماستدیدار یار حاصل سر نهان ماستجرعه‌ای‌ می‌خواهم از جام تو تا بیهوش گردمجرعه‌ای‌ می‌خواهم از جام تو تا بیهوش گردمماه تابانمماه تابانمفارغ از هر دو جهانم، به گل روی‌‌ علی‌!فارغ از هر دو جهانم، به گل روی‌‌ علی‌!ابروی تو قبله نمازم باشدابروی تو قبله نمازم باشدسر زلفت به کناری زن و رخسار گشاسر زلفت به کناری زن و رخسار گشا شعر صفحه 2