سعادت هر دو جهانسعادت هر دو جهانمفسدین در حال ایجاد تفرقهمفسدین در حال ایجاد تفرقهروسفیدی اسلامروسفیدی اسلامجوان‌ها نهضت را پیش ببرندجوان‌ها نهضت را پیش ببرند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی