فارغ از هر دو جهانم، به گل روی‌‌ علی‌!فارغ از هر دو جهانم، به گل روی‌‌ علی‌!میلاد امانت دار وحیمیلاد امانت دار وحینمونه ای در همه ابعادنمونه ای در همه ابعادمظهر همه عدالتهامظهر همه عدالتها عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی