با مردم بمانیدبا مردم بمانیدقدردان ملّتقدردان ملّتحکومتِ خدمتحکومتِ خدمتدوست مردم باشیددوست مردم باشیدمقام بالاتر، تواضع‌ بیشترمقام بالاتر، تواضع‌ بیشتر عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی