شریف‌ترین شغل‌ها و بزرگ‌ترین مسئولیت‌هاشریف‌ترین شغل‌ها و بزرگ‌ترین مسئولیت‌هاآغوش باز مردم برای پلیسآغوش باز مردم برای پلیسپلیس امام زمانپلیس امام زمانرعایت حال زندانیانرعایت حال زندانیان عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی