مبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودواللّه ولیّ التوفیقواللّه ولیّ التوفیق عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی