مبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شوداللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ بِعَظَمَتِکَ کُلِّهااللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ بِعَظَمَتِکَ کُلِّهاانسان اسلامیانسان اسلامیفساد، افشا خواهد شدفساد، افشا خواهد شدخدمت به اسلام و مسلمینخدمت به اسلام و مسلمین عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی