روز جهانیروز جهانیدریچه‌های نور و امیددریچه‌های نور و امیداراده الهی به حذف مستکبریناراده الهی به حذف مستکبرینانقراض مستکبرینانقراض مستکبرین عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی