به هیچکس بدهکاری نداریمبه هیچکس بدهکاری نداریم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی