عشق نگارعشق نگارصُبح اُمّید، همه ظلمت شب باطل کردصُبح اُمّید، همه ظلمت شب باطل کرد22 بهمن روز پیروزی22 بهمن روز پیروزیقدرت اسلامقدرت اسلامهدیه الهیهدیه الهیثمره خون شهیدانثمره خون شهیدانبه دست مردمبه دست مردمایستاده مثل سروایستاده مثل سرونفی طاغوت ارزان نبوده استنفی طاغوت ارزان نبوده است پیروزی انقلاب صفحه 2