هیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدآماده برای شهادتآماده برای شهادتنفی طاغوت ارزان نبوده استنفی طاغوت ارزان نبوده استجشن بزرگترجشن بزرگترنسخه ای از بعثتنسخه ای از بعثتبا امید فعالیت جوانانبا امید فعالیت جوانانآماده برای شهادتآماده برای شهادتهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیدهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیددریچه‌های نور و امیددریچه‌های نور و امید انقلاب اسلامی ایران صفحه 3