وصیت امام | ارزشمندترین مقصد و مقصودوصیت امام | ارزشمندترین مقصد و مقصودوصیت امام | قدر نعمت بزرگوصیت امام | قدر نعمت بزرگوصیت امام | طرفدار محرومان و مظلومانوصیت امام | طرفدار محرومان و مظلومانوصیت امام |‌ ارزیابی دقیقوصیت امام |‌ ارزیابی دقیقثمره خون شهیدانثمره خون شهیدانهمه بنایشان بر خدمت باشدهمه بنایشان بر خدمت باشدمجاهدات ایرانمجاهدات ایرانقیام برای خداقیام برای خدانفی طاغوت ارزان نبوده استنفی طاغوت ارزان نبوده است جمهوری اسلامی صفحه 2