همه بنایشان بر خدمت باشدهمه بنایشان بر خدمت باشدمجاهدات ایرانمجاهدات ایرانقیام برای خداقیام برای خدانفی طاغوت ارزان نبوده استنفی طاغوت ارزان نبوده استچشم ها به شماست...چشم ها به شماست...روز حسابروز حسابمقاومت همیشگیمقاومت همیشگیاظهار حیاتاظهار حیاتاهمیت حفظ اسلاماهمیت حفظ اسلام جمهوری اسلامی صفحه 2