کارمندان امام زمان(ع)کارمندان امام زمان(ع)به رنگ اسلامبه رنگ اسلاموفادار بمانیدوفادار بمانیدما ادعایی نداریمما ادعایی نداریماگر مردم باشنداگر مردم باشنداسلامی بودن جمهوری اسلامیاسلامی بودن جمهوری اسلامیمدیون آنهاییممدیون آنهاییمحفظ جمهوری اسلامیحفظ جمهوری اسلامیمبارک باد بر شما روزی که با رای قاطع به جمهوری اسلامی، حکومت عدل الهی را اعلام نمودیدمبارک باد بر شما روزی که با رای قاطع به جمهوری اسلامی، حکومت عدل الهی را اعلام نمودید جمهوری اسلامی صفحه 4