چشم ها به شماست...چشم ها به شماست...روز حسابروز حسابمقاومت همیشگیمقاومت همیشگیاظهار حیاتاظهار حیاتاهمیت حفظ اسلاماهمیت حفظ اسلاماگر این جمهوری اسلامی شکست بخورداگر این جمهوری اسلامی شکست بخوردجوانان، پشتیبان حرکت کشورجوانان، پشتیبان حرکت کشوراین ایران را نمی‌خواهنداین ایران را نمی‌خواهندشکست همه مسلمین در همه اعصارشکست همه مسلمین در همه اعصار جمهوری اسلامی صفحه 3