غلط می کنی قانون را قبول نداری!غلط می کنی قانون را قبول نداری!شاخص دولت انقلابی | به قانون و اصل ولایت فقیه معتقد باشدشاخص دولت انقلابی | به قانون و اصل ولایت فقیه معتقد باشددخالت کردن و جلوگیری از حکم قضات خلاف شرع استدخالت کردن و جلوگیری از حکم قضات خلاف شرع استولایت فقیه جلوی استبداد را می گیرد ولایت فقیه جلوی استبداد را می گیرد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی