به کجا روی‌ نماید که تواش قبله نه‌ای‌؟به کجا روی‌ نماید که تواش قبله نه‌ای‌؟آن شب که همه میکده‌ها باز شوندآن شب که همه میکده‌ها باز شوندآنکه دامن می‌زند بر آتش جانم حبیب استآنکه دامن می‌زند بر آتش جانم حبیب استعاشق دوست ز رنگش پیداستعاشق دوست ز رنگش پیداستحلقه‌ی‌ زُلفِ تو، زنجیرِ دلِ غمگین استحلقه‌ی‌ زُلفِ تو، زنجیرِ دلِ غمگین استاز چه رو پس زمحبت بسرشتی گل ما؟از چه رو پس زمحبت بسرشتی گل ما؟روی تو کعبه دل عشاق زنده استروی تو کعبه دل عشاق زنده استعشق جانانعشق جاناناستوری | اهل دل عاجز ز گفتار است با اهل خرداستوری | اهل دل عاجز ز گفتار است با اهل خرد دیوان اشعار صفحه 2