امید اسلامامید اسلامفوت مصطفی از الطاف خفیه الهی استفوت مصطفی از الطاف خفیه الهی است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی