تکلیف آزادمردانتکلیف آزادمردانمعجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهیآماده برای شهادتآماده برای شهادتفرزندان ایرانفرزندان ایرانجوانان حماسه‌آفرینجوانان حماسه‌آفرینمعجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهیغبطه می‌خورم...غبطه می‌خورم...نفی طاغوت ارزان نبوده استنفی طاغوت ارزان نبوده استبا سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اندبا سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اند جوانان و شهادت صفحه 2