در خدمت مردمدر خدمت مردمایمان به خدمتایمان به خدمتولی نعمتانولی نعمتانمسئولین خودیمسئولین خودیملاک انتخاب مدیران!ملاک انتخاب مدیران!دوست‌گزینی ممنوعدوست‌گزینی ممنوعتخصص و تعهدتخصص و تعهدهمه بنایشان بر خدمت باشدهمه بنایشان بر خدمت باشدمتعلق به طبقه مرفه سرمایه‌دار نباشدمتعلق به طبقه مرفه سرمایه‌دار نباشد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی