خدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعیخدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی