وصیت امام |‌ حفظ ارزش‌های انسانیوصیت امام |‌ حفظ ارزش‌های انسانیتوصیه به محرومان و مستضعفانتوصیه به محرومان و مستضعفانتربیت از دامان پاک مادر و جوار پدر شروع می‌شود تربیت از دامان پاک مادر و جوار پدر شروع می‌شود ملت ما دست رد به سینه همه زدملت ما دست رد به سینه همه زدحوزه و دانشگاه ؛ دو شاخه از یک شجره طیبهحوزه و دانشگاه ؛ دو شاخه از یک شجره طیبهامانت بزرگ الهیامانت بزرگ الهیحفظ آزادی در گرو استقلال دانشگاهحفظ آزادی در گرو استقلال دانشگاهزیستن با استقلال و آزادیزیستن با استقلال و آزادیعیدی ماه رمضانعیدی ماه رمضان آزادی صفحه 2