تن به ذلت نمی دهیمتن به ذلت نمی دهیمآگاهی نسل جوانآگاهی نسل جواناز اسم اسلام میترسنداز اسم اسلام میترسندای مغزهای پوسیده! بیدار شویدای مغزهای پوسیده! بیدار شوید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی