اگر این جمهوری اسلامی شکست بخورداگر این جمهوری اسلامی شکست بخورد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی