سفره آمادهسفره آمادهبانوان دوشادوشِ مردان در انقلاب‌بانوان دوشادوشِ مردان در انقلاب‌بزرگداشت شهدابزرگداشت شهدابرکت مجاهدت شهدا و ایثارگرانبرکت مجاهدت شهدا و ایثارگرانوفادار بمانیدوفادار بمانیدتقدیم به شهدای ماه اسفند/ امام خمینی: اینان با همت عظیم خود به اسلام و کشور خدمت کردندتقدیم به شهدای ماه اسفند/ امام خمینی: اینان با همت عظیم خود به اسلام و کشور خدمت کردندمکرر دیدیم که زنان بزرگواری زینب گونه فریاد می‌زنند که فرزندان خود را از دست داده و مفتخرند به این امرمکرر دیدیم که زنان بزرگواری زینب گونه فریاد می‌زنند که فرزندان خود را از دست داده و مفتخرند به این امرباید شور و شوق دفاع از میهن اسلامی را در قلبها زنده نگه داشتباید شور و شوق دفاع از میهن اسلامی را در قلبها زنده نگه داشتمن شهادت و جراحت عزیزان و فرزندان شما را شهادت و جراحت فرزندان خود میدانممن شهادت و جراحت عزیزان و فرزندان شما را شهادت و جراحت فرزندان خود میدانم خانواده شهدا صفحه 2