در امتداد تاریخدر امتداد تاریخخطبه‌‎های تاریخیخطبه‌‎های تاریخیپیشوایان صبرپیشوایان صبربرای عدالتبرای عدالتتکلیف آزادمردانتکلیف آزادمردانهدف قیامهدف قیامما ملت امام حسینیمما ملت امام حسینیمهیهات منا الذلههیهات منا الذلهالزامات حفظ مکتبالزامات حفظ مکتب قیام حسینی صفحه 2