خدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعیخدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعیدغدغه‌مند برای محرومیندغدغه‌مند برای محرومینآقایان با خودتان خلوت کنید!آقایان با خودتان خلوت کنید!مجلس مردمیمجلس مردمیخدمت به خوزستانخدمت به خوزستانتوصیه به محرومان و مستضعفانتوصیه به محرومان و مستضعفاناراده الهی به حذف مستکبریناراده الهی به حذف مستکبرینخرج پهلوی از کیسه ملتخرج پهلوی از کیسه ملتکوخ نشین‌ها، سرمایه مملکتکوخ نشین‌ها، سرمایه مملکت محرومین صفحه 2