طفل 12 سالهطفل 12 سالهقلب کوچک او، از صدها زبان و قلم ما بزرگتر استقلب کوچک او، از صدها زبان و قلم ما بزرگتر است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی