روز جهانیروز جهانیبه نفع مظلومانبه نفع مظلومانولادت انسان کاملولادت انسان کاملبه دست مردمبه دست مردممعجزه باورمعجزه باورسفره آمادهسفره آمادهخدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعیخدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعیبرای خدمت به مستضعفین آمده باشدبرای خدمت به مستضعفین آمده باشددلش برای طبقه ضعیف بسوزددلش برای طبقه ضعیف بسوزد مستضعفین صفحه 2