معجزه باورمعجزه باورسفره آمادهسفره آمادهخدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعیخدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعیبرای خدمت به مستضعفین آمده باشدبرای خدمت به مستضعفین آمده باشددلش برای طبقه ضعیف بسوزددلش برای طبقه ضعیف بسوزددغدغه‌مند برای محرومیندغدغه‌مند برای محرومینهر چه داریم، از این مردم داریم...هر چه داریم، از این مردم داریم...جشن بزرگترجشن بزرگترنمونه ای در همه ابعادنمونه ای در همه ابعاد مستضعفین صفحه 2