اتحاد ملت، جبران همه خساراتاتحاد ملت، جبران همه خساراتارزش آنها در خدمت بودارزش آنها در خدمت بودبهشتی یک ملت بودبهشتی یک ملت بودشهادت ایشان در مقابل مظلومیت ایشان ناچیز استشهادت ایشان در مقابل مظلومیت ایشان ناچیز است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی