در خدمت مردمدر خدمت مردمایمان به خدمتایمان به خدمتولی نعمتانولی نعمتانمسئولین خودیمسئولین خودیمشروعیت رئیس جمهورمشروعیت رئیس جمهورشما مسلم نیستید، منافقیدشما مسلم نیستید، منافقیدارزش آنها در خدمت بودارزش آنها در خدمت بودپست و مقام فانی و خدمت باقی استپست و مقام فانی و خدمت باقی استمشروعیت رئیس جمهور با نصب فقیه ولی امرمشروعیت رئیس جمهور با نصب فقیه ولی امر محمدعلی رجایی صفحه 2