اگر فرهنگ درست بشود، یک مملکت اصلاح می‌شوداگر فرهنگ درست بشود، یک مملکت اصلاح می‌شودفرهنگ استعماری و استبدادیفرهنگ استعماری و استبدادیتغییرات بنیادی در دروس آموزشیتغییرات بنیادی در دروس آموزشیحفظ آزادی در گرو استقلال دانشگاهحفظ آزادی در گرو استقلال دانشگاه عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی