گذر از جانگذر از جانامام بزرگوار ما | قیام علیه رفراندومامام بزرگوار ما | قیام علیه رفراندومامام بزرگوار ما | امیدوار به مردمامام بزرگوار ما | امیدوار به مردمامام بزرگوار ما | فقیه اعلمامام بزرگوار ما | فقیه اعلمامام بزرگوار ما | استاد اخلاقامام بزرگوار ما | استاد اخلاقامام بزرگوار ما |‌ وصیت آخرامام بزرگوار ما |‌ وصیت آخرعالم محضر خدا استعالم محضر خدا استرسم خداحافظی از استادرسم خداحافظی از استادمتانت و وقارمتانت و وقار سید علی خامنه‌ای صفحه 2