خامنه‌ای عزیزخامنه‌ای عزیزروح امام زنده است...روح امام زنده است...عبد صالح خداعبد صالح خداراه امام بزرگوارراه امام بزرگواربرجسته‌ترین شاخص‌هابرجسته‌ترین شاخص‌هااز قول من بگویید ایشان بیایند به جای آقای مطهریاز قول من بگویید ایشان بیایند به جای آقای مطهریدرهای رحمت باز استدرهای رحمت باز استدنیای بدون «خمینی»دنیای بدون «خمینی»از بهترین میراث‌های اماماز بهترین میراث‌های امام سید علی خامنه‌ای صفحه 2