عالم محضر خدا استعالم محضر خدا استرسم خداحافظی از استادرسم خداحافظی از استادمتانت و وقارمتانت و وقارجلوه هایی از عصر معصومین علیهم‌السلام جلوه هایی از عصر معصومین علیهم‌السلام وارث انبیاءوارث انبیاءهمراهی خداهمراهی خداشخصیت چند بعدیشخصیت چند بعدینقش روحانیتنقش روحانیتایمان به مردمایمان به مردم سید علی خامنه‌ای صفحه 2