سراسر مجاهدتسراسر مجاهدتبرای خدابرای خدابخشی از وصیتنامه شهید جهان آرابخشی از وصیتنامه شهید جهان آرابزگترین انسان کاملبزگترین انسان کاملعید حکومت اسلامیعید حکومت اسلامیخاتم ولایتخاتم ولایتنسخه ای از بعثتنسخه ای از بعثتمیلاد امانت دار وحیمیلاد امانت دار وحیمظهر همه عدالتهامظهر همه عدالتها پیامبر اکرم (ص) صفحه 2