فراموش ناشدنیفراموش ناشدنیشکوه اسلامشکوه اسلامنتیجه مقاومتنتیجه مقاومتدر لباس سربازیدر لباس سربازیعطوفتِ امامعطوفتِ امامصلابت و عطوفتِ امامصلابت و عطوفتِ امامموقعیت شناسیموقعیت شناسیتحکیم ریشه های انقلابتحکیم ریشه های انقلابچهره دوست و دشمنچهره دوست و دشمن دفاع مقدس صفحه 2