نتیجه مقاومتنتیجه مقاومتدر لباس سربازیدر لباس سربازیعطوفتِ امامعطوفتِ امامصلابت و عطوفتِ امامصلابت و عطوفتِ امامموقعیت شناسیموقعیت شناسیتحکیم ریشه های انقلابتحکیم ریشه های انقلابچهره دوست و دشمنچهره دوست و دشمندرس مبارزهدرس مبارزهما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم. دفاع مقدس صفحه 2