قطع ایادی ابرقدرتها مهمترین چیزی بود که برای ملت ما حاصل شدقطع ایادی ابرقدرتها مهمترین چیزی بود که برای ملت ما حاصل شدمخترعین ما می‌توانند در سطح بالا اختراع بکنند به شرط اینکه معتقد بشوند به اینکه «ما میتوانیم»مخترعین ما می‌توانند در سطح بالا اختراع بکنند به شرط اینکه معتقد بشوند به اینکه «ما میتوانیم»آنچه در زمینه اقتصادی موردنظر ماست، جلوگیری از غارت منابع ملت ماست نه قطع رابطه اقتصادی با کشورهاآنچه در زمینه اقتصادی موردنظر ماست، جلوگیری از غارت منابع ملت ماست نه قطع رابطه اقتصادی با کشورهااستقلال و آزادی، زیر سایه اسلاماستقلال و آزادی، زیر سایه اسلامملت ایران اسلامی را میخواهد که در پناه آن آزادی و استقلال و رفع ایادی اجانب استملت ایران اسلامی را میخواهد که در پناه آن آزادی و استقلال و رفع ایادی اجانب استما خودمان همه چیز داریم. غرب به ما محتاج است نه ما به او...ما خودمان همه چیز داریم. غرب به ما محتاج است نه ما به او...استقلال حقیقی در گروی از بین بردن همه اشکال نفوذ آمریکااستقلال حقیقی در گروی از بین بردن همه اشکال نفوذ آمریکاهیهات منّا الذِّلَّهُهیهات منّا الذِّلَّهُدوام و قوام جمهوری اسلامی ایران برپایه سیاست نه شرقی و نه غربی استوار استدوام و قوام جمهوری اسلامی ایران برپایه سیاست نه شرقی و نه غربی استوار است اسلام و استقلال صفحه 2