وصیت امام | ارزشمندترین مقصد و مقصودوصیت امام | ارزشمندترین مقصد و مقصودبرای عدالتبرای عدالتانسان سازی انسان سازی امروز روزی است که باید شما اسلام را حفظ کنیدامروز روزی است که باید شما اسلام را حفظ کنیدالگوی حکومت اسلامیالگوی حکومت اسلامیمبارزه برای حکومت حقمبارزه برای حکومت حقغدیر در همه اعصار باید زنده باشدغدیر در همه اعصار باید زنده باشدحکومت اسلامی تاسیس کنیدحکومت اسلامی تاسیس کنیدبیت المال مسلمینبیت المال مسلمین حکومت اسلامی صفحه 2