افتخار عالمافتخار عالمملت ما همه سربازندملت ما همه سربازندواللّه ولیّ التوفیقواللّه ولیّ التوفیقکمک به این پیکار مقدسکمک به این پیکار مقدسهیهات منا الذلههیهات منا الذلهانّ الحیاهَ عقیدهٌ وَ جَهادٌانّ الحیاهَ عقیدهٌ وَ جَهادٌهمبستگی ملت‌ها در مبارزههمبستگی ملت‌ها در مبارزهاراده الهی به حذف مستکبریناراده الهی به حذف مستکبرینانقراض مستکبرینانقراض مستکبرین اسلام مکتب قیام و مبارزه صفحه 3