برای عدالتبرای عدالتتا آخر مبارزیم...تا آخر مبارزیم...قیام برای خداقیام برای خدامذهب رهایی بخشمذهب رهایی بخشتوصیه به کشورهای اسلامیتوصیه به کشورهای اسلامیمبارزه آشتی‌ناپذیرمبارزه آشتی‌ناپذیرچشیدن طعم پیروزیچشیدن طعم پیروزیبرافراشتن پرچم توحیدبرافراشتن پرچم توحیدمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شود اسلام مکتب قیام و مبارزه صفحه 2