سفره آمادهسفره آمادهجشن بزرگترجشن بزرگتربخشی از وصیتنامه شهید جهان آرابخشی از وصیتنامه شهید جهان آرانمونه ای در همه ابعادنمونه ای در همه ابعادمجلس مردمیمجلس مردمیقیام اهل بیت(ع) برای مستضعفینقیام اهل بیت(ع) برای مستضعفیناراده الهی به حذف مستکبریناراده الهی به حذف مستکبرینانقراض مستکبرینانقراض مستکبرینوعده الهیوعده الهی اسلام مستضعفان و محرومان صفحه 2