دادستان انقلابدادستان انقلاببرای اینکه در قعر جهنم نسوزید...برای اینکه در قعر جهنم نسوزید...جایی برای شرقزده و غربزده نیستجایی برای شرقزده و غربزده نیستزیستن با استقلال و آزادیزیستن با استقلال و آزادیصف مرصوص مردمصف مرصوص مردمجنایات ابلهانهجنایات ابلهانهاتحاد ملت، جبران همه خساراتاتحاد ملت، جبران همه خساراتبرای اینکه در قعر جهنم نسوزیدبرای اینکه در قعر جهنم نسوزیدشما مسلم نیستید، منافقیدشما مسلم نیستید، منافقید منافقین صفحه 2