تفکر انحرافی کوشش برای تحقق ظلم و مقدمه سازی ظهورتفکر انحرافی کوشش برای تحقق ظلم و مقدمه سازی ظهور عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی