شکست همه مسلمین در همه اعصارشکست همه مسلمین در همه اعصاربرادران خود را یاری کنیدبرادران خود را یاری کنیدبه فکر نگه داشتن وضع موجود نباشیدبه فکر نگه داشتن وضع موجود نباشیدیاس از جنود شیطانیاس از جنود شیطان عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی