نام ملت ایران در تاریخ و در صف اول مجاهدان اسلام ثبت استنام ملت ایران در تاریخ و در صف اول مجاهدان اسلام ثبت استمردم ما مرگ سرخ را به زندگی ننگین ترجیح می دهند.مردم ما مرگ سرخ را به زندگی ننگین ترجیح می دهند. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی