گرفتار یارانگرفتار یارانصلح قهرمانانهصلح قهرمانانهاگر «لا اله الّا الله» هم بگویند، باور نمی‌کنیماگر «لا اله الّا الله» هم بگویند، باور نمی‌کنیمبه مناسبت سالروز صلح امام حسن(ع) با معاویه| نه به صلح و حکمیت تحمیلیبه مناسبت سالروز صلح امام حسن(ع) با معاویه| نه به صلح و حکمیت تحمیلیامام حسن- سلام اللَّه علیه- آن قدر گرفتاری که از این دوستان و اصحابش داشت از دیگران نداشتامام حسن- سلام اللَّه علیه- آن قدر گرفتاری که از این دوستان و اصحابش داشت از دیگران نداشتصلحی که طرح آمریکایی دارد، نمی پذیریم!صلحی که طرح آمریکایی دارد، نمی پذیریم!سازش و صلح تحمیلی برای ما بدتر از جنگ استسازش و صلح تحمیلی برای ما بدتر از جنگ استما امروز نمی‌توانیم صلح کنیم با این‌هاما امروز نمی‌توانیم صلح کنیم با این‌هازیر بار حکمیت تحمیلی نمی رویمزیر بار حکمیت تحمیلی نمی رویم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی