اتحاد مسلماناناتحاد مسلماناندر سال جدید همه با هم برادر باشند و با هم درمصالح کشور پیش برونددر سال جدید همه با هم برادر باشند و با هم درمصالح کشور پیش بروندپیغمبر اسلام می خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کندپیغمبر اسلام می خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کندتسلط قدرتهای بزرگ نتیجه اختلاف شیعه و سنیتسلط قدرتهای بزرگ نتیجه اختلاف شیعه و سنیشکست طرح ریزی دشمنان، با وحدتشکست طرح ریزی دشمنان، با وحدتبه مناسبت شهادت امام هادی(ع)به مناسبت شهادت امام هادی(ع) عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی