چهره دوست و دشمنچهره دوست و دشمندولت‌های ضد بشردولت‌های ضد بشرعلیه نامردمی‌هاعلیه نامردمی‌هاجنگ ما جغرافیا نمیشناسدجنگ ما جغرافیا نمیشناسدما را از موشک می‌ترسانید؟ما را از موشک می‌ترسانید؟ساده‌اندیشی در جنگ و صلحساده‌اندیشی در جنگ و صلحپیروزی مستضعفینپیروزی مستضعفینویژه|این حادثه کار خدا بود. نبرد قهرمانانه نیروی دریایی در برابر آمریکای متجاوز نشانه اقتدار این نیروی سرافراز استویژه|این حادثه کار خدا بود. نبرد قهرمانانه نیروی دریایی در برابر آمریکای متجاوز نشانه اقتدار این نیروی سرافراز استبیگانه‌ها از ما تعریف کنند، اشکالی در کار استبیگانه‌ها از ما تعریف کنند، اشکالی در کار است جنگ حق و باطل صفحه 2