کسی تعدی بکند، دهان او را خُرد می کنیمکسی تعدی بکند، دهان او را خُرد می کنیم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی