فارغ از هر دو جهانم، به گل روی‌‌ علی‌!فارغ از هر دو جهانم، به گل روی‌‌ علی‌!مقام امیرالمومنین علیه‌السلاممقام امیرالمومنین علیه‌السلامغم آن عاشق دلباختهغم آن عاشق دلباختهمظهر جمیع اسماء اللهمظهر جمیع اسماء اللهشخصیت امیرالمومنینشخصیت امیرالمومنینمیلاد امانت دار وحیمیلاد امانت دار وحینمونه ای در همه ابعادنمونه ای در همه ابعادمظهر همه عدالتهامظهر همه عدالتهامذهب رهایی بخشمذهب رهایی بخش امام علی (ع) صفحه 2