برای عدالتبرای عدالتغم مخور...غم مخور...چشم ها به شماست...چشم ها به شماست...جان جهان!جان جهان!خاتم ولایتخاتم ولایتتبریک بر بقیه اللهتبریک بر بقیه اللههجر روی توهجر روی توفخر الاولیاءفخر الاولیاءبزرگترین عیدبزرگترین عید امام زمان (ع) صفحه 2